List of Major sugar producing States in India
 
 
Serial Number
Major sugar producing States
 
1.
Andhra Pradesh
2.
Bihar
3.
Gujarat
4.
Haryana
5.
Karnataka
6.
Maharashtra
7.
Punjab
8.
Tamil Nadu
9.
Uttar Pradesh
10
Uttarakhand